top of page

Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan.

Sverige har de senaste decennierna minskat utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt, de är nu större än utsläppen som sker i Sverige. Trots det saknas officiella mål om att minska dessa utsläpp från vår konsumtion. Detta behöver förändras. Därför gick 22 svenska aktörer samman i ett gemensamt ställningstagande 2015 och har jobbat med frågan sedan dess. 

Uppdatering 2022: Miljömålsberedningen har nu kommit överens om ett nettonollmål för konsumtionsutsläppen! Det fullständiga förslaget presenterades för regeringen 7 April. Flera av oragnisationerna bakom Klimatmålsinitiativet har skickat in remissvar till utredningen och nu inväntar vi att den nya regeringen ska lägga fram förslaget för riksdagen att klubba igenom.

Anchor 1

Ställningstagandet

"Vi vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimatpåverkan och lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Det nya etappmålet ska formuleras med utgångspunkt i att alla människor i världen har rätt till ett lika stort utsläppsutrymme och att 1,5 graders målet ska kunna nås. Vi vill också att tillräckliga resurser avsätts för att de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen ska kunna mätas och följas upp på ett regelbundet och meningsfullt sätt."

Det handlar alltså inte om att byta mål eller mätmetod utan om att lägga till ett nytt etappmål bland de svenska miljömålen.

Aktörerna bakom ställningstagandet:

handels genomskinlig bakgrund.png
MKS-Logo2-01.png
Våra barns klimat_logotyp_ORG_kvadrat_blå.jpg
GU logga.png

Att mäta utsläpp
Det finns flera sätt att mäta växthusgasutsläpp på. Standard är att mäta utsläppen som sker inom ett lands gränser, de nationella utsläppen, vilket även är vad som rapporteras under klimatkonventionen. Detta kallas ibland för produktionsperspektivet. Men att enbart mäta svenska utsläpp ur ett produktionsperspektiv är otillräckligt eftersom det inte synliggör alla de utsläpp som ett lands samhälle och livsstil ger upphov till.

Ett nytt miljömål

Regeringen har nu (oktober 2020) publicerat direktiv till Miljömålsberednigen som fått i uppdrag att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtionsutsläpp och ska bereda frågan om mål. . Detta är vad organisationerna bakom Klimatmålsinitiativet arbetat för från början. 

bottom of page