Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan.

Sverige har de senaste decennierna minskat utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt, de är nu större än utsläppen som sker i Sverige. Trots det saknas officiella mål om att minska dessa utsläpp från vår konsumtion. Detta behöver förändras. Därför har 22 svenska aktörer gått samman i ett gemensamt ställningstagande

Uppdatering Oktober 2020: Nu har regeringen publicerat direktiv till Miljömålsberednigen som fått i uppdrag att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtionsutsläpp och ska bereda frågan om mål. 

 

Ställningstagandet

"Vi vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimatpåverkan och lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Det nya etappmålet ska formuleras med utgångspunkt i att alla människor i världen har rätt till ett lika stort utsläppsutrymme och att 1,5 graders målet ska kunna nås. Vi vill också att tillräckliga resurser avsätts för att de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen ska kunna mätas och följas upp på ett regelbundet och meningsfullt sätt."

Det handlar alltså inte om att byta mål eller mätmetod utan om att lägga till ett nytt etappmål bland de svenska miljömålen.

Att mäta utsläpp
Det finns flera sätt att mäta växthusgasutsläpp på. Standard är att mäta utsläppen som sker inom ett lands gränser, de nationella utsläppen, vilket även är vad som rapporteras under klimatkonventionen. Detta kallas ibland för produktionsperspektivet. Men att enbart mäta svenska utsläpp ur ett produktionsperspektiv är otillräckligt eftersom det inte synliggör alla de utsläpp som ett lands samhälle och livsstil ger upphov till.

Aktörerna bakom ställningstagandet:

MKS-Logo2-01.png
handels genomskinlig bakgrund.png

Ett nytt miljömål

Regeringen har nu (oktober 2020) publicerat direktiv till Miljömålsberednigen som fått i uppdrag att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtionsutsläpp och ska bereda frågan om mål. . Detta är vad organisationerna bakom Klimatmålsinitiativet arbetat för från början.