top of page

Vidareläsning

 

Konsumtionsbaserade utsläpp ur ett svenskt perspektiv
 

Naturvårdsverkets redovisning av utsläpp ur konsumtionsperspektivet , webbsida. 

Naturvårdsverket. Rapport. Omställning till hållbara konsumtionsmönster, Naturvårdsverket 2015

 

Naturvårdsverket. Rapport 6483, Konsumtionsbaserade miljöindikatorer. Naturvårdsverket; 2012.

 

Miljöräkenskaper 2014:2, Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995–2009. Statistiska centralbyrån.


Bakgrunds-PM om hur beräkningarna bakom indikatorn utsläpp av svensk konsumtion går till, SCB, 2012.

 

Styrmedel och insatser för att minska svensk konsumtions påverkan på hälsa och miljö, working paper 2015, Stockholm Environment Institute

 

Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan i dag och 2050, forskarantologi, 2015, Naturvårdsverket.


Klimatomställning Göteborg 2.0 Mistra Urban Futures Reports 2014:02, forskningsrapport 2014, Jörgen Larsson, Lisa Bolin.

 

Kan hållbar utveckling mätas, rapport Konjunkturinstitutet


Konsumtionens klimatpåverkan, rapport Konjunturinstitutet.
Denna rapport har en mer problematiseriande inställing till att agera på de konsumtionsbaserade utsläppen men konstaterar ändå att konsumtionsbaserade styrmedel för att minska utsläppen under vissa förutsättningar kan utgöra ett second best-alternativ.


Global miljöpåverkan från konsumtion på lokal och regional nivå, rapport 2012 Stockholm environment insititue och WWF


Evaluating Sweden’s emissions: at home and abroad, policy brief 2009 Stockholm environment institute

 

TCO granskar nr 8: Konsumerar Sverige upp sina egna utsläppsminskningar, rapport 2013

 

TCO granskar nr 9: Hur väga upp våra koldioxidutsläpp, rapport 2013


Internationella forskningsrapporter

 

Growth in emission transfers via international trade from 1990 to 2008, forskningsrapport 2011, Glen Peters et al, PNAS

 

CO2 emissions production-based accounting vs consumption: Insights from the WIOD databases, forskningsrapport 2012 Baptiste BOITIER
 

Trade and the greenhouse gas emissions from international freight, forskningsrapport 2011, A.D Cristea et al, National bureau of economic researchÖvrigt

 

Greenhouse gas emissions accounting, artikel Wikipedia
 

Naturvårdsverket. Förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion, redovisning av regeringsuppdrag 2014-09-11. 

 

Regeringens tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M2010:04 - förslag till klimatpolitiskt ramverk; 2015-01-08. 
 

Göteborgs stad. Minskade utsläpp av växthusgaser från konsumtion. 2014.

bottom of page