top of page

"det saknas ett konkretiserat etappmål som tar hänsyn till utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv"

"Inför Sverige ett mål om att minska de konsumtions-baserade växthusgasutsläppen kan det förhoppningsvis väcka internationell uppmärksamhet och fungera som inspiration"

Ett nytt etappmål
 

Sverige har ett övergripande miljömål om att "till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser". Samt  med den tillhörande strecksatsen ” Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt”.  Med detta i åtanke borde det vara självklart att också införa ett etappmål för att minska utsläppen ur konsumtionsperspektivet och ta hänsyn till de utsläpp vi ger upphov till utomlands. 


Sveriges miljömål är uppdelade i tre kategorier. Ett övergripande generationsmål om vart landet vill nå med sin miljöpolitik, 16 miljökvalitetsmål som specificerar vad det övergripande målet ska leda till, och 24 kvantifierade och mätbara etappmål som visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan sägas inkludera Sveriges och svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser* men det saknas ett konkretiserat etappmål som tar hänsyn till utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv.

 

I Januariöverenskommelsen som gjordes mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna utlovades att Miljömålsberedningen skulle få i uppdrag att bereda frågan om mål för konsumtionsutsläppen. Punkten är även med i Klimathandlingsplanen från Dec 2019. Detta är vad organisationerna bakom Klimatmålsinitiativet arbetat för sedan 2015. Den närmaste tiden kommer vi i initiativet att arbeta för att Miljömålsberedningen ska ta fram så bra mål som möjligt för konsumtionsutsläppen. 

 

Ett aktör som redan infört ett etappmål för konsumtionsbaserade  är Göteborgs stad. Förutom målet att minska utsläppen inom Göteborgs geografiska område finns ett etappmål om att ”2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person”.

Så länge det inte finns ett konkretiserat mätbart mål riskerar incitamenten för att faktiskt sänka svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp att inte vara tillräckliga. Sätter man däremot upp ett sådant mål behöver man också vidta åtgärder som syftar till att nå det. Inför Sverige ett mål om att minska de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen kan det förhoppningsvis väcka internationell uppmärksamhet och fungera som inspiration för andra rika länder vars utsläpp utanför landet ökar.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* Generationsmålet för miljömålen är att:

 

till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

 

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är:

 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

 

Anchor 2
bottom of page